Senat Polonii Europy 2022

przez Fundacja Hagia Marina
„Senat Polonii Europy” jest interdyscyplinarną inicjatywą szkoleniowo – warsztatową skierowaną do działaczy polonijnych na kontynencie europejskim. Polega na organizacji i realizacji dwóch cyklów 10.dniowych szkół liderskich na terenie Polski. Dodatkowo, w ramach monitorowania
efektów Senatu Polonii i pobudzania lokalnej aktywności, zostaną także zorganizowane krótkie
wizyty studyjne polskich ekspertów w krajach, w których mieszkają i działają uczestnicy projektu.
Grupa docelowa każdego z dwóch cyklów stanowi do 30 osób spośród pełnoletnich przedstawicieli Polonii, Polaków mieszkających za granicą oraz osób działających na rzecz Polonii i Polaków za granicą, mieszkających lub działających na terenie Europy. Należy także zaznaczyć, że osoby z grupy docelowej, mieszkające na terenie Polski i działające na rzecz Polonii i Polaków za granicą nie mogą stanowić więcej niż 10 osób całej grupy docelowej. Konieczność modyfikacji wynika z faktu, że wielu Polaków w okresie pandemii powróciło czasowo lub zamieszkało tymczasowo w Polsce, podtrzymując jednak stały i aktywny kontakt z krajem stałego zamieszkania w Europie. Uczestnicy to m.in. liderzy społeczni, działacze samorządowi, dziennikarze, aktywiści, przedsiębiorcy, twórcy kultury, pracownicy i wolontariusze organizacji pozarządowych.
Cykl szkoleń i warsztatów (w tym wizyt studyjnych) podzielony na bloki jest przeprowadzany w
zakresie tematycznym:
1) działalności kulturalnej;
– działalność jednostek kultury- rządowych, samorządowych i prywatnych;
– trendy w polskiej kulturze i sztuce;
– atrakcyjność i kompatybilność polskiej kultury;
– udział w wybranym wydarzeniu kulturalnym w Polsce;
2) działalności samorządowej;
– działalność samorządów w Polsce- zrealizowane inwestycje, inicjatywy, plany;
– struktura samorządowa w Polsce;
– nawiązywanie współpracy międzynarodowej między samorządami i/lub instytucjami
zagranicznymi;
3) działalności mediów;
– funkcjonowanie i struktura mediów w Polsce;
– wykorzystywanie mediów do budowy pozytywnego i atrakcyjnego wizerunku Polski za granicą;
– promocja, lobbing i sieciowanie struktur na rzecz budowania i podtrzymywania wizerunku Polski
za granicą;
– wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi technologicznych w mediach;
4) długofalowej strategii politycznej RP (polskiej racji stanu);
– długofalowe projekty polityczne wzmacniające pozycję Polski na arenie międzynarodowej;
– sieciowanie za granicą w celu działania na rzecz realizacji polskich interesów;
– spotkania z aktywnymi politykami w celu opracowania propozycji jednolitego planu działalności
dla Polonii;
5) działalności organizacji pozarządowych;
– sieciowanie i organizowanie działalności sektora pozarządowego;
– zakładanie organizacji pozarządowych oraz ich prowadzenie;
– aktywna współpraca między NGO’s w Polsce i za granicą w celu działania na rzecz realizacji
polskich interesów;
6) promocji polskiej marki i gospodarki;
– działanie na rzecz promocji za granicą polskich produktów i usług;
– budowa atrakcyjnego obrazu polskiej myśli kulturowej z uwzględnieniem wielowiekowej polskiej
tradycji wielokulturowości, tolerancji, wolności i solidarności;
7) wymiany wiedzy i doświadczeń.
– budowa aktywnej platformy w celu podtrzymywania kontaktu, pozyskiwania partnerów
projektowych i wymiany doświadczeń;

– przygotowanie do organizacji spotkań podsumowujących w krajach zamieszkania Uczestników.

 

Link do ankiety zgłoszeniowej do projektu: https://docs.google.com/forms/d/1Nj1bMsuSdiCl_FaZRnH75JsWEWYdEZfMNu8owBjLIfs/edit

 

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022