SENAT POLONII EUROPY- WARSZAWA/PODLASIE 21 – 30.09.2021

przez Fundacja Hagia Marina

„Senat Polonii Europy” jest interdyscyplinarnym projektem szkoleniowo – warsztatowym skierowanym do działaczy polonijnych na kontynencie europejskim. Polega na udziale w 10.dniowej szkole liderskiej na terenie Polski, dedykowanej działaczom polonijnym, liderom społecznym, działaczom samorządowym, dziennikarzom, aktywistom, przedsiębiorcom, twórcom kultury, pracownikom i wolontariuszom organizacji pozarządowych. Główny trzon merytoryczny zadania będzie oparty na szkoleniach i warsztatach realizowanych w Warszawie, Białymstoku i ich okolicach. Przewidziane są także spotkania z gośćmi specjalnymi (w tym gośćmi VIP) w każdym z bloków tematycznych.

Grupa docelowa: Łącznie 30 osób spośród wymienionych w opisie pełnoletnich przedstawicieli Polonii, Polaków mieszkających za granicą oraz osób działających na rzecz Polonii i Polaków za granicą, mieszkających lub działających na terenie Europy. Osoby mieszkające na terenie Polski i działające na rzecz Polonii i Polaków za granicą nie mogą stanowić więcej niż 10 osób całej grupy docelowej. Uczestników wyłoni specjalnie powołana komisja.

„Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021”

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

REKRUTACJA: poprzez Formularz Zgłoszeniowy

Rekrutacja:
(1 nabór): do 8 września, ogłoszenie listy uczestników 9 września 2021 r. (2 nabór): do 12 września, ogłoszenie listy uczestników 13 września 2021.

UZUPEŁNIONY FORMULARZ NALEŻY ODESŁAĆ NA ADRES: fundacjahagiamarina@gmail.com

W ramach udziału w Projekcie „Senat Polonii Europy” zapewniamy:

  • zwrot łącznych kosztów dojazdu do Polski i powrotu: do kwoty 750 PLN za okazaniem faktury imiennej, rachunku imiennego lub umowy przejazdu;
  • 10 noclegów w hotelach 4* na terenie Polski;
  • śniadania i obiadokolacje;
  • transport na terenie Polski w ramach realizacji Projektu;
  • bilety wstępu do miejsc przewidzianych w Projekcie;
  • materiały szkoleniowe oraz biurowe;
  • opiekę koordynatorów;
  • certyfikat ukończenia szkolenia.

[PROGRAM]

[BLOKI TEMATYCZNE]

[CELE PROJEKTU]

[FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY]

BLOKI TEMATYCZNE

Projekt „Senat Polonii Europy” jest podzielony na 7 bloków tematycznych:

1) KULTURA: Działalność jednostek kultury- rządowych, samorządowych i prywatnych; trendy w polskiej kulturze i sztuce; atrakcyjność i kompatybilność polskiej kultury; udział w wybranym wydarzeniu kulturalnym w Polsce;

2) SAMORZĄD: Działalność samorządów w Polsce- zrealizowane inwestycje, inicjatywy, plany; struktura samorządowa w Polsce; nawiązywanie współpracy międzynarodowej między samorządami i/lub instytucjami zagranicznymi;

3) MEDIA: Funkcjonowanie i struktura mediów w Polsce; wykorzystywanie mediów do budowy pozytywnego i atrakcyjnego wizerunku Polski za granicą; promocja, lobbing i sieciowanie struktur na rzecz budowania i podtrzymywania wizerunku Polski za granicą; wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi technologicznych w mediach;

4) POLSKA RACJA STANU: Długofalowe projekty polityczne wzmacniające pozycję Polski na arenie międzynarodowej; sieciowanie za granicą w celu działania na rzecz realizacji polskich interesów; spotkania z aktywnymi politykami w celu opracowania propozycji jednolitego planu działalności dla Polonii;

5) ORGANIZACJE POZARZĄDOWE:
Sieciowanie i organizowanie działalności sektora pozarządowego; zakładanie organizacji pozarządowych oraz ich prowadzenie; aktywna współpraca między NGOs w Polsce i za granicą w celu działania na rzecz realizacji polskich interesów;

6) PROMOCJA POLSKIEJ MARKI:
Działanie na rzecz promocji za granicą polskich produktów i usług; budowa atrakcyjnego obrazu polskiej myśli kulturowej z uwzględnieniem wielowiekowej polskiej tradycji wielokulturowości, tolerancji, wolności i solidarności;

7) WYMIANA WIEDZY I DOŚWIADCZEŃ:
Budowa aktywnej platformy w celu podtrzymywania kontaktu, pozyskiwania partnerów projektowych i wymiany doświadczeń; przygotowanie do organizacji spotkań podsumowujących w krajach zamieszkania Uczestników.

CELE PROJEKTU „SENAT POLONII EUROPY”

1. Budowanie propolskiego lobby w krajach zamieszkania Uczestników.

2. Upowszechnienie efektów Projektu w krajach zamieszkania Uczestników poprzez zorganizowanie przez nich spotkań lub webinariów, na których przekażą zdobytą wiedzę i doświadczenia pozostałym członkom Polonii w swoich krajach.

3. Zbudowanie silnej siatki polonijnej w Europie w celu łączenia zadań i inicjatyw między organizacjami polonijnymi z różnych krajów w oparciu o długoletnią strategię polityczną na rzecz propolskiej działalności.

4. Przygotowanie gruntu pod włączenie do powyższych działalności młodego pokolenia Polonii wychowanego i/lub urodzonego poza Polską.

PROGRAM PROJEKTU

18 – 20 września

czas na przyjazd uczestników

/zwrot kosztów za bilety jest kwalifikowalny od 18 września/

21 września, wtorek

16:00 – 17:30 Inauguracja Projektu, Kancelaria Sejmu RP

18:00 Przejazd do hotelu, zakwaterowanie

Hotel Holiday Inn Warsaw Hub w Warszawie

20:00 Kolacja, nocleg

22 września, środa

8:00 Śniadanie

9: 00 – 9:30 Wprowadzenie do tematyki bloku projektowego- KULTURA

10:00 – 12:00 Wizyta w Muzeum Powstania Warszawskiego (w tym prezentacja filmu

VR „Kartka z Powstania”)

12:30 – 14:00 Wizyta w Muzeum Polin

14:30 – 16:30 Czas do dyspozycji własnej

17:00 – 18:30 Spotkanie z przedstawicielem MKDNiS

Przedstawienie Programu Ministra i możliwości pozyskiwania środków z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

18:30 – 19:30 Spotkanie z Dyrektorem Narodowego Centrum Kultury prof. Rafałem Wiśniewskim

20:00 kolacja, powrót do hotelu

23 września, czwartek

8:00 Śniadanie

9:00 – 9:30 Wprowadzenie do tematyki bloku projektowego- MEDIA

10:00 – 12:00 Szkolenie z obsługi mediów społecznościowych

12:30 – 14:30 Budowanie strategii medialnej

15:00 – 16:30 Czas do dyspozycji własnej

17:00 – 19:00 Panel dyskusyjny z dziennikarzami i publicystami

19:30 kolacja, powrót do hotelu

24 września, piątek

8:00 Śniadanie

9:00 – 9:30 Wprowadzenie do tematyki bloku projektowego- PROMOCJA POLSKIEJ MARKI

10:00 – 11:00 Spotkanie w MRiT z przedstawicielem ministra i ekspertami odpowiedzialnymi za promocję polskiej marki

11:15 – 12:30 Spotkanie w Polskiej Organizacji Turystycznej (Promocja Polskiej Turystyki)

13:00 – 16:00 Wyjazd do Białegostoku (po drodze przerwa obiadowa)

16:30 – 18:00 Spotkanie z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego- promocja Produktu Lokalnego

18:00 – 19:30 Występ artystyczny

20:00 Kolacja, nocleg w Białymstoku

Hotel Cristal

25 września, sobota

7:30 Śniadanie

9:00 – 10:00 Wprowadzenie do tematyki bloku projektowego- WYMIANA WIEDZY I DOŚWIADCZEŃ

10:00 – 19:00 Blok wizyt studyjnych: seminaria, wizyty studyjne, spotkania z lokalnymi działaczami (Podlasie)

19:30 Kolacja, nocleg w Białowieży

26 września, niedziela

7:30 Śniadanie

9:00 – 9:30 wprowadzenie do tematyki bloku projektowego- DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDOWA

10:00 – 15:00 Blok wizyt studyjnych: seminaria, wizyty studyjne, spotkania z lokalnymi działaczami (Podlasie)

16:00 – 19:00 Wyjazd do Warszawy

19:30 Kolacja, nocleg w Warszawie

27 września, poniedziałek

7:30 Śniadanie

9:00 – 10:00 Wprowadzenie do tematyki bloku projektowego- DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

10:30 – 14:30 Szkolenie z pisania projektów w ramach Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)- programy Erasmus, Granty Norweskie

15:00 – 16:30 Czas do dyspozycji własnej

17:00 – 18:30 Spotkanie z Ministrem Klimatu i Środowiska Michałem Kurtyką: „Menadżer polityczny wobec wyzwań współczesnej polityki”

19:00 – 20:00 Spotkanie z przedstawicielami NGOs

20:30 Kolacja

28 września, wtorek

7:30 Śniadanie

8:30 – 9:00 Wprowadzenie do tematyki bloku projektowego- POLSKA RACJA STANU

9:30 – 10:30 Spotkanie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (poziom ministra)

11:00 – 12:00 Spotkanie w Ministerstwie Obrony Narodowej

12:30 – 14:00 Panel dyskusyjny z parlamentarzystami (D. Milewski, T. Kostuś, R. Fogiel, A. Pociej)

14:15 – 15:00 Zwiedzanie Sejmu i Senatu RP

15:00 – 16:30 Obiad w restauracji sejmowej

17:00 – 19:00 Panel dyskusyjny „Polska na mapie geopolitycznej świata”

19:30 Kolacja, nocleg

29 września, środa

8:00 Śniadanie

9:30 – 10:00 wprowadzenie do tematyki bloku projektowego- WYMIANA WIEDZY I DOŚWIADCZEŃ

10:30 Wizyty studyjne w Warszawie i w okolicznych powiatach

12:00 – 13:00 Spotkanie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (poziom wiceministra)

19:30 Kolacja, nocleg

30 września, czwartek

9:00 Śniadanie

12:00 Wyjazd z hotelu

14:00 Zakończenie projektu, podsumowanie, rozdanie zaświadczeń o udziale w projekcie

1 – 3 października

czas na wyjazd uczestników /zwrot kosztów za bilety jest kwalifikowalny do 3 października/