Szkolenie z zakresu wykorzystywania naturalnej geografii i geologii terenu, włączając wykorzystywanie wysokościowych paneli słonecznych w hodowli roślin cieniolubnych

przez Fundacja Hagia Marina

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Notatka z przeprowadzonego szkolenia

W dniu 4 września 2020 r w Ierissos odbyło się szkolenie z zakresu wykorzystywania naturalnej geografii i geologii terenu, włączając wykorzystywanie wysokościowych paneli słonecznych w hodowli roślin cieniolubnych. Szkolenie przeprowadziła Anastazja Bostianiti – Kisse. Uczestniczyło 26 osób. Podczas szkolenia omówione zostały uwarunkowania geograficzno – przyrodnicze , fizjografia obszaru, geomorfologia oraz geologia terenu. Wprowadzono w geologię, zabudowę urbanistyczną, elementy architektury czy ukształtowanie terenu – krajobraz. W trakcie szkolenia można było dostrzec interdyscyplinarność nauk geologicznych. Na koniec omówiono wpływ człowieka na otaczający go świat teraz i w przyszłości.

Wnioski i podsumowanie: Uczestnicy szkolenia zwiększyli swoją wiedzę merytoryczną dotyczącą zakresu nauk geologicznych, czy geograficzno – przyrodniczych. Pogłębili wiedzę dotyczącą zastosowania materiałów geologicznych, współczesnych procesów środowiskowych oraz dowiedzieli się o skutkach tych procesów wpływających na życie ludzi.