Warsztaty i szkolenie z zakresu technologii irygacji podgruntowej oraz zapobiegania efektom długotrwałej suszy [1 z 2] – Ierissos

przez Fundacja Hagia Marina

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Notatka z przeprowadzonego szkolenia

W dniu 1 września 2020r W Ierissos odbyły się warsztaty i szkolenie z zakresu technologii irygacji podgruntowej oraz zapobiegania efektom długotrwałej suszy. Uczestniczyło 26 osób. Wskazano obszary występowania zjawiska suszy wraz z określeniem jej zasięgu i natężenia. Zidentyfikowano i omówiono obszary zagrożone występowaniem zjawiska suszy wraz z oceną poziomu jej zagrożenia. Omówiono charakter suszy w Grecji, ich częstotliwość i zasięg terytorialny oraz skutki, zwłaszcza w rolnictwie. Przedstawiono pojęcie irygacji oraz omówiono rodzaje sztucznego nawadniania.

Podsumowanie i wnioski. Nasilający się w ostatnich latach problem susz w Grecji, zwłaszcza w rolnictwie, wskazuje na potrzebę podjęcia wielu prac badawczo – wdrożeniowych wiodących do przygotowania i zainicjowania programów działań w sektorach nad wyraz zagrożonych suszami w rolnictwie. Dużą rolę powinna odgrywać modyfikacja technologii użytkowania wody w gospodarstwie i na polu. Powinno się opracować nowe bardziej odpowiednie rozwiązania publiczne oraz prawne, aby brać pod uwagę okoliczne niedogodności będące następstwem strat związanych z niedoborem wody.