Notatka z przeprowadzonego szkolenia

przez Fundacja Hagia Marina

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W dniu 30 sierpnia 2020r w Tessalonice odbyło się szkolenie z zakresu zakładania różnych form działalności gospodarczej i organizacji pozarządowych, w tym tworzenia siatek współpracy między różnymi rodzajami podmiotów prawnych. Szkolenie przeprowadziła Lambrini Kelesidou. Uczestniczyło 26 osób. Podczas szkolenia zostały przedstawione różne formy prowadzenia działalności gospodarczej oraz organizacji pozarządowych. Poruszane zostały również kwestie podatkowe, rozliczeniowe, a także optymalizacji podatkowej. Uczestnicy zapoznali się również z formami rozliczeniowymi przypadających z tytułu prowadzenia produkcji rolnej.

Wnioski: Różnorodne programy i dofinansowania pomagają w rozwoju przedsiębiorstw. Różnorodne ulgi podatkowe pomagają w otwarciu nowej działalności gospodarczej.

Podsumowanie: Dzięki szkoleniu uczestnicy pogłębili swoją wiedzę dotyczącą promocji firmy na rynku lokalnym i ogólnogreckim oraz poznali stowarzyszenia podmiotów gospodarczych współpracujące z poszczególnymi branżami. Szczegółowo został także omówiony proces certyfikacji produkcji oraz wymagania sanitarne dla poszczególnych działalności gospodarczych i organizacji pozarządowych.